به نام خالق تفكر
شركت حمل ونقل جاده اي سريع صفاهان درسال1370به شماره ثبت 8352وبه منظوراهميت بخشيدن به ناوگان حمل ونقل داخلي سعي دربرداشتن گامهاي موثردراين زمينه داسته ومفتخربه عقدقراردادحمل ونقل كالاباركاخانجات دولتي وغيردولتي مي باشد.
اين شركت بادراختيارداشتن ناوگان حمل ونقل جاده اي توانايي حمل كالا دركل كشوررا دارابوده وقادراست براي براي كاميون هاي ملكي واستيجاري درسطح كشورمتناسب باشرايط خاص خوداقدام به صدوربارنامه نمايدوهمچنين طي سال هاي دهه70بالاترين آمارحمل كالارابه خوداختصاص داده ودرسال هاي بعدنيزعليرغم تعدادتاسيس شركت هاي حمل ونقل درمنطقه جزء5شركت برتراستان اصفهان ازلحاظ تعدادصدوربارنامه محسوب ميگردد.اين شركت باداشتنحدود200دستگاه كاميون ملكي واستيجاري ازنوع كفي،كمپرسي،كمرشكن7،5و11محور وبوژي توانسته است باحمل بارهاي ترافيكي سنگين وفوق سنگين جزو اولين شركت هاي توانمنداستان اصفهان باشد.ازجمله فعاليت هاي اين شركتحمل مواداوليه،خام ومحصولات توليدي صنعت فولادوسايرصنايع وهمچنين قطعات وتجهيزات نيمه ساخته وساخته شده ميباشد.
اين شركت بابكارگيري روش هاي نوين مهندسي حمل ونقل وبااستفاده از ابزاروتجهيزات مناسب همچون سيستم هاي رديابي ماهواره اي جهت راهبري مطلوب وهدايت ناوگان حمل ونقل واستفاده ازشبكه اطلاعات مديريت،جهت يكپارچگي سيستم هاجهت هماهنگي،بهره برداري واثربخشي هرچه بيشترمنابع وتسهيل وتسريع درانجام اموروكسب رضايت مشتريان استفاده مينمايد.ازديگرمزيت هاي شركت به كارگيري منابع انساني مجرب،كاردان،متعهدومتخصص ميباشدكه بعنوان سرمايه اصلي شركت محسوب گرديده،آموزش وارتقاءدانش فني وتجربي كاركنان ازاولويت ها واهداف مديريت شركت ميباشد.
ازجمله شركت هاي بزرگ همكارعبارتندازشركت نفت سپاهان،شركت مپنا،شركت مپنابويلر،شركت ساخت تجهيزات سپاهان،پالايشگاه نفت اصفهان، نيروگاه شهيدمحمدمنتظري،شركت سهامي ذوب آهن و...

ازجمله فعاليت هاي اين شركت:

حمل بزرگترين مخزن شركت آهن وفولادشهركردازمبداء تهران وگرفتن تقديرنامه ازسازمان پايانه هاي حمل ونقل استان چهارمحال وبختياري.

حمل كليه تجهيزات نيروگاهي شركت مپنا

©کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به حمل و نقل سريع صفاهان میباشد
طراحی و پشتیبانی توسط www.Fatca.com